Please or Register to create posts and topics.

Giải Toán 6 soanbaitap.com Phép cộng và phép nhân

Giải Toán 6 Phép cộng và phép nhân toán lớp 6 bài 5 giải bài tập hay nhất là tâm huyết biên soạn của đội ngũ giáo viên dạy tốt môn toán trên toàn quốc. Đảm bảo chính xác, dễ hiểu giúp các em nắm được kiến thức trọng tâm trong bài phép cộng và phép nhân đồng thời hướng dẫn giải bài tập toán lớp 6 bài 5 phép cộng và phép nhân để các hiểu rõ hơn.

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài tập trong bài phép cộng phép nhân toán lớp 6 bài 5 SGK

Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 15 Toán 6 Tập 1. Điền vào chỗ trống:

Đề bài: Điền vào chỗ trống:

a 12 21 1
b 5 0 48 15
a + b
a . b 0
(1) (2) (3) (4)

Lời giải

- Ở cột (1) ta có a = 12, b = 5 nên a + b = 12+ 5 = 17 và a . b = 12.5 = 60

- Ở cột (2) ta có a = 21, b = 0 nên a + b = 21 + 0 = 21 và a . b = 21.0 = 0

- Ở cột (3) ta có a = 1, b = 48 nên a + b = 1 + 48 = 49 và a . b = 1.48 = 48

- Ở cột (4) ta có b = 15, a . b = 0 nên a = 0: 15 = 0 và a + b = 0 + 15 = 15

Ta có bảng:

a 12 21 1 0
b 5 0 48 15
a + b 17 21 49 15
a . b 60 0 48 0

https://soanbaitap.com/giai-toan-6

Thông tin
Mail: soanbaitaponline@gmail.com
Website: https://soanbaitap.com
Social

https://www.metal-archives.com/users/soanbaitapjsc
https://www.popsugar.com/profile/B%C3%A0i-T%E1%BA%ADp20065429
https://www.producthunt.com/@bai_t_p_so_n
https://www.ultimate-guitar.com/u/soanbaitaponline
https://www.ulule.com/soanbaitaponline/